logo

Podmínky použití

Společnost TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol s.r.o. (dále pouze TRANSCON ES) je majitelem, pořizovatelem a provozovatelem serveru www.transcon.cz s adresou domovské stránky www.transcon.cz a je v souladu s právními předpisy České republiky oprávněna k jejich šíření.  Používáním serveru www.transcon.cz prohlašujete, že jste porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit či aktualizovat a proto doporučujeme, abyste si při každé návštěvě ověřili, že s jejich zněním souhlasíte.

Server www.transcon.cz využívá cookies k ukládání informací na váš počítač, aby zvýšil funkčnost svých internetových stránek a zdokonalil jejich vlastnosti. Všechny cookies na našich stránkách můžete vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční. Váš následný pohyb na stránkách je brán jako souhlas s užíváním cookies pro tento www server.

Společnost TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol s.r.o. může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování serveru www.transcon.cz a omezit jeho dostupnost (ať už jako celku nebo vybraných součástí) všem návštěvníkům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

 • Každý uživatel vstupuje na server www.transcon.cz a používá jej na vlastní riziko. TRANSCON ES neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu serveru www.transcon.cz.
 • TRANSCON ES neodpovídá za jakékoliv škody, ať už přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním serveru www.transcon.cz, ani za škody vzniklé z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti serveru www.transcon.cz.
 • TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol s.r.o. neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na serveru www.transcon.cz a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněny na serveru www.transcon.cz.

ŠÍŘENÍ OBSAHU SERVERU WWW.TRANSCON.CZ

Obsah serveru www.transcon.cz a jednotlivé nástroje, jež tvoří součást serveru www.transcon.cz, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu serveru www.transcon.cz.
Máte oprávnění používat dokumenty z tohoto serveru za předpokladu, že:
 • všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech
 • použití těchto dokumentů ze serveru www.transcon.cz je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani vysílány v žádném druhu média
 • dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány. Použití za jiným účelem je trestné podle občanského nebo trestního práva.

PŮVOD INFORMACÍ

Server www.transcon.cz obsahuje fakta, analýzy, názory a doporučení jednotlivců a organizací, které odpovědní pracovníci společnosti TRANSCON ES považují pro uživatele serveru za zajímavé. Veškeré informace na stránkách www.transcon.cz musí proto být vztahovány k okamžiku jejich prvotního zveřejnění. Vzhledem k rizikům, která s sebou elektronická distribuce informací nese, může při přenosu informací dojít ke zpoždění, nepřesnosti či změně obsahu, za kterou TRANSCON ES nezodpovídá. Společnost TRANSCON ES a její dodavatelé se zříkají všech záruk a podmínek týkajících se informací včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy.

Společnost TRANSCON ES není v žádném případě odpovědná za žádné škody, tudíž ani za škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používání serveru www.transcon.cz nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník serveru zájem využít také některé speciální služby serveru www.transcon.cz, bude požádán o provedení jednoduché registrace, součástí které je také několik základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce. Některé údaje, poskytnuté při využívání serveru www.transcon.cz mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Společnost TRANSCON ES se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů serveru www.transcon.cz ochránila.

Použití registračních informací:
 • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
 • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Server www.transcon.cz a jeho provozovatel, společnost TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol s.r.o., si vyhrazují právo použít e-mailové adresy zákazníků k zasílání informací o novinkách a nových službách serveru www.transcon.cz. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru www.transcon.cz kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
 • Společnost TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol s.r.o. učiní vše, co je v jejích silách, aby ochránila data uživatelů serveru www.transcon.cz před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
Rozšíření požadovaných informací:
 • V případě soutěží, kvízů či podobných aktivit může server www.transcon.cz po účastnících takové akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby, účastnící se dané akce, nebo podle způsobu organizace potřeba k uvědomění případných vítězů či k distribuci výsledků dle předem zveřejněných podmínek. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
 • Jakékoliv informace, jež uživatel serveru www.transcon.cz poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované serverem www.transcon.cz, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahuje se na ně toto ujednání.

Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol s.r.o.) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

vcard


TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol s.r.o.
Kvapilova 2133, CZ 738 02 Frýdek Místek
+420 558 437 551
+420 558 437 553
info@transcon.cz


VATIN: CZ26510634
lat=49.6686406
lon=18.3337659
Spisová značka: C 86718
vedená u městského soudu v Praze